TOP STUDIO VIDECHAT

Contract Digital de Confidentialitate

In vederea protejarii datelor cu caracter personal, Top Studiouri Videochat pune la dispozitia vizitatorilor website-ului topstudiourivideochat.ro prezentul Angajament de confidențialitate/ Evitare conflicte de interese.

Website-ul www.topstudiourivideochat.ro, operat de catre SC……………………………SRL. , cu sediul social în ……………….. , str. ………………., nr. ,Judet ……………………, telefon ……………………., e-mail ………………………….. ,

C.U.I. ……………….., cont …………………………, deschis la ………………………….,Suc. ……………, reprezentata de ……………………, cu functia de manager, numit in continuare angajator

și

………………………………., cetătean român, născut în România la data de ………………,

Domiciliat în …………………….., str. …………………, nr. …, ap. …, C.I. seria ….Nr. ……, eliberat de mun. …………., la data de ……………., având funcția de

…………….., numit în continuare angajat,

Au convenit să încheie prezentul contract de confidențialitate în condițiile arătate în cele ce urmeză:

Informațiile confidențiale sunt informațiile, în format fizic sau electronic, referitoare la descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, contracte, tehnici, proiecte, specifcații, planuri, schițe, diagrame, machete, scheme logice, programe de calculator, documente de licitație, planuri strategice, strategii de implementare a sistemelor de management, planuri de acoperire teritorială, planuri de marketing, financiare / de afaceri, numele angajaților/ cliențior sau furnizorilor, precum și alte informații tehnice, financiare sau afaceri, grafice, informații scrise sau sub orice altă formă materială care au ajuns la cunoștința angajatului.

Angajatul va folosi informațiile numai în scopurile stabilite de angajator.

Angajatul va trata informațiile confidențiale furnizate de angajator cu aceeasi atenție cu care tratează orice alte informații similare. Atenția acordată păstrării confidențialității informației va fi, în toate cazurile, egală cu atenția pe care orice persoana ar acorda-o, în circumstanțe similare, protejării confidențialității propriilor informații.

Informațiile vor fi tratate ca fiind strict confidențiale, iar angajatul nu are dreptul să:

– copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, în nici un fel, total sau parțial, nici unei alte persoane, companii, corporații sau entități, nici una din informațiile confidențiale sau aspecte legate de acestea, decât în limitele exercitării obligațiilor de serviciu.

– permite terților accesul la informațiile confidențiale decât în limitele exercitării obligațiilor de serviciu.

Dacă angajatul constată că informațiile confidențiale au fost, în mod neautorizat, deconspirate, pierdute sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite, aceasta va înștiința, promt, angajatorul în consecință.

 Dacă angajatul este solicitat de către organele juridice sau administrative competente să dezvăluie informațiile confidențiale referitoare la angajator în virtutea aplicării unei legi sau reglementări, angajatul va înștiința, promt, angajatorul. În cazul în care angajatorul nu obține un ordin sau o altă dispoziție care să-i protejeze informațiile confidențiale, angajatul va dezvălui numai acele elemente din informațiile confidențiale considerate, în urma consultării unui consilier juridic, necesare a fi dezvăluite conform legii și va depune toate eforturile pentru a i se garanta că informațiile confidențiale vor fi tratate în conformitate cu condițiile privitoare la păstrarea confidențialității.

Perioada confidențialității este limitată la durata contractului individual de muncă sau încetează anterior acestui moment, daca informațiile își pierd calitatea de informații confidențiale.

  1. Angajatul se va strădui să limiteze distribuirea informațiile confidențiale primite de la angajator numai către acei angajați care au efectiv nevoie de informațiile respective pentru a le evalua. și/sau dezvolta.

În contextul acestui contract, prin angajați se înțelege, salariații proprii ai angajatorului, inclusiv salariții sucursalelor sale directe sau indirecte, puncte de lucru, etc.

Angajatul, este de acord să înapoieze celeilalte părți, la cerere, toate suporturile pe care sunt stocate informațiile confidențiale descrise la pct. 1 de mai sus, inclusiv toate copiile aferente, în cazul în care angajatorul le va solicita.

Angajatul nu are nici un drept, direct sau indirect asupra informațiilor confidențiale, exceptând dreptul de a folosi aceste informații în scopul și în limitele stabilite prin prezentul contract.

În cazul în care una din clauzele prezentului contract se perimă, contravine legii sau devine inoperantă ca urmare a aplicării unei decizii executive, legislative, judiciare sau a altor decrete sau decizii publice, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitate celorlalte clauze contractuale care vor continua să rămână în vigoare și să producă efecte juridice ca și cum clauza invalidată, perimată sau inoperantă nu a făcut parte din acest contract la data semnării lui, cu condiția ca părțile să ia măsurile necesare pentru a înlocui clauza invalidată, perimată sau inoperantă cu o altă clauză valabilă, legală și aplicabilă care să conducă la aceleași efecte juridice și / sau economice.

Acest contract intră in vigoare la data semnării și are durata de valabilitate pe tot timpul rămânerii în vigoare a contractului de muncă semnat între părți.

Clauzele prezentului contract și eventualele litigii, controverse sau diferende rezultate din, sau în legatură cu acestea, vor fi guvernate, interpretate și respectiv soluționate conform legislației României.

Părțile se vor strădui, de bună credință, să rezolve pe cale amiabilă eventualele litigii, controverse sau diferente apărute din sau în legătură cu acest contract. În cazul în care nu se ajunge la o soluție pe cale amiabilă, litigiile, controversele, diferendele se vor înainta spre rezolvare instanțelor române competente.

Spre confirmarea celor de mai sus părțile au dispus redactarea prezentului contract la data …………….., în …… exemplare și garantează și declară aici că este voința lor liberă și neviciată.